مقالات > پیشگیری از سرطان پستان

پیشگیری از سرطان مقوله‌ای است جهت کاهش خطر ابتلا به سرطان؛ با پیشگیری از سرطان، تعداد موارد جدید سرطان در جامعه کاهش مي‌يابد و امید می‌رود که این کار، ميزان مرگ و میر ناشی از سرطان را نیز کاهش دهد.

صفحه 1 از 7

صفحه بعد >>
پیشگیری چیست؟

پیشگیری از سرطان مقوله‌ای است جهت کاهش خطر ابتلا به سرطان؛ با پیشگیری از سرطان، تعداد موارد جدید سرطان در جامعه کاهش می‌یابد و امید می‌رود که این کار، میزان مرگ و میر ناشی از سرطان را نیز کاهش دهد.

برای پیشگیری از شروع سرطان‌های جدید، دانشمندان عوامل خطرزا و عوامل محافظ را بررسی می‌کنند. به هرچیزی که احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد، عامل خطرزا و به هر چیزی که احتمال ابتلا به سرطان را کاهش دهد،‌ عامل محافظ می‌‌گویند. از برخی عوامل خطرزای سرطان می‌توان جلوگیری كرد ولی از بسیاری هم نمی‌توان اجتناب کرد؛ مثلاًً، سیگار و برخی ژن‌های وراثتی خاص، هر دو عامل خطرزای برخی انواع سرطان هستند، ولی تنها از کشیدن سیگار می‌توان اجتناب کرد. تمرین‌های ورزشی منظم و برنامۀ غذایی سالم عوامل محافظ در برابر برخی انواع سرطان هستند. اجتناب از عوامل خطرزا و افزایش استفاده از عوامل محافظ ممکن است خطر را کاهش دهد ولی به این معنی نیست که احتمال بروز سرطان كاملاً منتفی شده است.

راه‌های متعدد جهت پیشگیری از سرطان در دست مطالعه و بررسی است، از جمله:

  • تغییر در شیوۀ زندگی یا عادت‌های غذایی
  • اجتناب از عواملی که به سرطان منجر می‌شوند
  • استفاده از دارو برای درمان شرایط پیش سرطانی یا برای جلوگیری از شروع سرطان

صفحه 1 از 7

صفحه بعد >>