طرح سوال پزشکی

جهت مطرح کردن سوالات خود حتما از حروف الفبای فارسی استفاده نمایید در غیر این صورت به سوال شما پاسخی ارسال نمی شود.

نام
*
 
پست الکترونیک
*
 
شماره همراه
*
 
جنسیت
*
 
سن
*
 
وضعیت تاهل شما
*
 
سابقه بارداری
*
 
آیا دارای فرزند هستید؟
*
 
سوال
*
 
مدت بیماری
*
 
شدت بیماری
*
 
سابقه جراحی
*
 
درمان های جاری
*
 
جهت الصاق نمودن جواب آزمایشگاه، سونوگرافی، سی تی اسکن، رادیولوژی و ...
*