سرطان رکتوم چراحی کردم 93/04/20 و درمان شدم کولوستمی دارم می خوام چراحی کنم بردارم

با سلام در مورد امکان برداشتن کولستومی باید مدارک عمل جراحی قبلی شما بررسی شود و معاینه شوید