خدمات > بیوپسی سوزنی ندول های تیروئید

نمونه برداری از ندول های تیروئید توسط سوزن ظریف به صورت سرپایی در کلینیک انجام می شود. نمونه جهت بررسی پاتولوژی به آزمایشگاه ارسال می شود.

کلینیک های مرتبط