خدمات > انجام کلیه اعمال جراحی توده های خوش خیم و سرطان تیروئید

انجام اعمال جراحی بیماری ها و توده های خوش خیم تیروئید شامل گواتر مولتی ندولر، گواتر سمی، بیماری گریوز و جراحی سرطان تیروئید و دیسکسیون غدد لنفاوی گردن