خدمات > معاینه و ارزیابی توده های گردنی

معاینه بالینی و ارزیابی توده های گردنی شامل توده های تیروئید، بزرگی غدد لنفاوی گردنی