خدمات > بیوپسی سوزنی ظریف (FNA ) از ضایعات پستان و غدد لنفاوی زیر بغل

نمونه برداری از توده های پستان و غدد لنفاوی زیر بغل با سوزن نازک در کلینیک و بعد از بی حسی موضعی و در شرایط استریل انجام می شود.